Уелнес в офиса

„Уелнес е преживяването, което се отразява добре на твоето тяло и дух“
 
Уелнес за всички
 
Анализът на основните тенденции  в развитието  на туризма по света и в България   показва,   че   уелнесът   е   една   изключително интересна   сфера   на инвестиции с по-висока възвращаемост от средната за туризма.
Понятието „уелнес“ се  интерпретира  доста  свободно.  „Уелнес  е  всичко,
което се отразува добре  на моето  тяло и дух“, „уелнес е да  се отпуснеш и да релаксираш,  да събереш физическа и духовна сила“, „уелнес е да направиш нещо за твоето здраве и красота“, „уелнес е да постигнеш хармония между твоето тяло и природата“ и тн. Повечето мъже свързват понятието с представата „да бъдеш физически здрав и активен“, „да събереш сили“, „да се позанимаваш със спорт и след това да направиш сауна“ или с други думи преди всичко със здраве, спорт и наслаждение  от приятна умора. В  представите на жените уелнесът е свързан с отпускане на тялото, с релаксация, с процедури за красота, както и природосъобразно  хранене. Някои хора възприемат  уелнеса като нещо пасивно /да се отпуснеш, да се насладиш/, от други като активно занятие /спорт, естествено натоварване на тялото/. Но всичко казано досега е недостатъчно, за да изпиташ понятието „уелнес“.

Във   всички  случаи  един   от  основните  елементи   на   уелнеса   е укрепването  на  здравето  на  индивида.  Затова  неслучайно Световната  здравна организация /WHO/ включва уелнеса наред  с природолечението,  алтернативната медицина,  суровоядството и фитнеса като част от понятието „здраве“, разбирано не като състояние на тялото, а като един  постоянен процес на оптимизация на възможностите на тялото и преди всичко в смисъл на превантивност по отношение на  възможни  заболявания.   Но  свеждането  на  уелнеса  само  до  здравето   на индивида  /при  това следва  да  се  прави  разлика  между  уелнес  и медицински туризъм/   и   до   получаването   на   приятни   усещания   и   преживявания   от консумацията на неговите продукти и услуги е напълно и погрешно.
Основната  идея   на  уелнеса   е  възстановяването   на  баланса,   на хармония между тялото, духа, социалната среда, колтурата и религиозните виждания на индивида. При това възстановяването на този баланс може да стане само по пътя на вътрешно убеждение и вътрешна мотивация и не само по пътя на потребление  на уелнес продукти и услуги.  То изисква радикално  изменение  на начина на живот. Без да  взимаме  отношение към продължаващата  вече десетилетие дискусия за съдържанието на понятието „уелнес“, ние ще изложим разбирането на авторите, които са ръководители на проектната група на Корпорация за технологии и иновации „Съединение“, започнала работа за реализация на проект „Орфей Клуб Уелнес“ още в края на 90-те години. Според нас понятието „уелнес“ включва:
       Здраве е природосъобразно и екологично хранене
       Красота и грижи за тялото /anti-agening/
       Отпускане и антистрес
       Фитнес и движение /виталност/
       Душевна хармония и медитация
       Морално-етично укрепване
       Социално здраве и контакти
 
 С други  думи, уелнес е средство за укрепване на тялото, духа и душата на индивида.  Това е изключително важно, защото само чрез точно дефиниране  на понятието се открива възможността бизнесът да се диференцира от всички конкуренти на туристическия пазар, предлагащи един или друг елемент на уелнеса и разкрие нова пазарна ниша, където уелнесът ще бъда предложен в своята комплексност като „начин на  живот“ и при това съобразен  с особеностите  на родопския феномен на здраве и дълголетие и духа на орфеизма.

Много  учени,  които  се  занимават  с  глобалните  тенденции  на  развитие смятат, че уелнесът не е модно явление, а глобална тенденция. Според Нефьодов здравето  и уелнесът ще бъдат определящи  фактори на следващия  дългосрочен конюнктурен цикъл, което означава, че уелнесът ще оказва силно влияние върху икономическото развитие  в  света  през  следващите  40  –  60  години.  Нефьодов дефинира   здравето   на  човека  като  взаимодействие   на  чувството за  реална самооценка, на позитивно отношение към собственото тяло, на една хармонична, балансирана обкръжаваща природна и социална среда, на стабилен кръг от приятели, на смислена, изпълваща с положителни емоции работа и добри и заслужаващи по-нататъшен живот бъдещи цели. Здравето в този смисъл е важен фактор за повишаване на производителността на труда и има конкретно икономическо измерение. Не само държавата е заинтересувана от укрепването на здравето на своите граждани най-малко поради факта, че превантивната медицина и  доброто   здраве   водят  до   намаляване   на  разходите   на  финансирането  с бюджетни  средства  здравеопазване,   но  и  частните предприемачи.  Това  само подсилва нарастващото убеждение в рязко увеличаване на предлагането на уелнес в различни негови варианти. При това не само за богатите граждани и туристи, а „уелнес“ за всеки – средната класа в трудоспособна възраст. Горепосоченото се потвърждава от данните на статистическите наблюдения. Така например, според Германския съюз на предлагащите уелнес годишния стокооборот на сектора през 2006г. възлиза на 77 млрд. евро. Годишният стокооборот на отраслите в сферата на здравето  надхвърля 250 млрд.  евро.  През 2020г. се окачва той да достигне 450 млрд.  евро.  Почти всеки  десети  от заинтересованите  в  стопанството работи  в„индустрията на здравето“.
Бурното развитие на уелнеса се обуславя от действието на редица фактори, по-важни от които са:
        Индивидуализацията на човека, индустриализацията, либерализацията и глобализацията   са  причина  за  индивидуализация   на  индивида   като следствие на отпадането  му от традиционни социални структури, като следствие от намаляване значимостта на семейството, училището, църквата и държавата  като обществени институции, утвърждаващи ценностите на различни социални общности. В тези условия индивидът все по-често търси отговор на най-важните въпроси на своето съществуване, установяване на баланса между тяло и дух и търси пътища за неговото възстановяване. Индивидуализацията се засилва и от флексибилизацията на работното място, с възможността да  се работи, без да се напуска жилището, което води до ограничаване на социалните контакти на индивида.
        Увеличаването на средната продължителност на живота и ускоряване на процеса  на стареене  в западното  общество, в това число и в Европа, водят до постепенно удължаване на възрастовата граница на туристите,
проявяващи интерес към приятни преживявания, към хедонизъм в напреднала възраст, изискващ добро здраве.
        Спиритуализация  – еманципацията  и индивидуализацията  на човека в западното  общество,  в  това  число и  в  Европа  доведе  до  значително отдръпване от религията и в резултат на това до възникването на един
спиритуален вакуум. В тези условия расте търсенето на отговори на най- важните въпроси на живота в далекоизточни учения, астрология, магия, митове и тн.
        В пирамидата на ценностите след победоносните походи на „защита на природата“,   „на   удовосствията   и   преживяванията“   все   по-голямо значение придобива „здравето“.
  
В  съотствествие с  влаганото  от  нас  съдържание  на  понятието  „уелнес“ усилията са насочени към клиенти и туристи, които са готови да  инвестират в продукти и услуги, които съдържат превантивни медицински  моменти,  но не и чисти  медицински   методи,   възприемат   положителните   преживявания   като средство за преодоляване на стреса и възстановяване на хармонията между тяло и дух, търсят начини  и  форми  за  разгръщане  на  своята  спиритуалност. Това  са обикновено хора на възраст между 45 и 65 години. Хората в тази възрастова група все още не страдат от болести, но чувстват, че трябва да предприемат  нещо за укрепване на своето здраве  и да  премахнат стреса, за  да  могат да  поддържат изискващата се от тях висока работоспособност на работното им място, желанието за  съхраняване  на  половата  потентност при мъжете,  красотата и свежестта на тялото при жените. Те са в момент, когато се нуждаят от пауза, да се отпуснат, да направят равносметка на досегашния живот и да се заредят с оптимизъм, премахвайки  типичния за  модерния   човек  екзистенциален  страх и  страха  от остаряване. 
 
През последните няколко десетилетия се забелязват тенденции, които определят,   така   наречения   „модерен   живот“,  както  в   човешките  жилища, работните офиси и в огромния мащаб на пътешествията и почивките на съвременните поколения.
На първо място е  невероятно  големият  спад в хранителната стойност на плодовете   и  зеленчуците.  От  началото  на  20-ти  век  те  имат  все  по-малко хранителни стойности, според проучвания на Американския колеж по хранене за последните 5 десетилетия. Като например съдържанието на витамини с под 20%. Може  да   се  каже,   че  някои  характеристики  на  храните  –  вид,   големина, устойчивост към вредители,  които са се подобрили  за сметка на намаляване  на хранителните стойности с 20-25%.
Минералният състав също се променя  и ако искаме лесно да  се изразим математически – ако искаме  да  набавим  необходимите  количества витамини и минерали,  то сегашният „модерен  човек”   трябва да яде  от 4 до 8 пъти повече плодове и зеленчуци, отколкото хората отпреди 50 години.
Тази важна  тенденция  в спада  на хранителната стойност оказва  огромно влияние на други важни тендеции.  Например върху здравете  на поколенията и появата  на  заболявания,  които влошават психоклимата в  човешкото общество. Човешкият дух е силно повлиян от депресии, огромен  стрес, както на работното място, така и в човешкото общуване, които обхващат под 50% от хората по света.
Отговор на тези тенденции се опитва да даде и развитието на уелнес индустрията.
 
УЕЛНЕС В ОФИСА - МЕДИКАЛИЗАЦИЯ  НА СЪВРЕМЕННИЯ СЛУЖИТЕЛ
Уелнес индустрията включва всичко - от профилактични лекарства до фитнес добавки и витамини. От умни дрехи с технологии за проследяване до биологично чисто хранене, суперхрани и изобилие  от алтернативни терапии и диети, които използваме,   за  да  се  въоръжим  срещу  съвременния  живот  и  потенциалните болести, които той носи. Очаква се в близкото бъдеще появата на онлайн програми за   редактиране   на   гени   по   поръчка,   които   ще   “заличават“   наследствени заболявания и ще добавят желани атрибути, като тънка талия или висока интелигентност.Уелнес индустрията се основава на превенция на болестите, не на лечение, а превенцията се провежда най-често чрез употребата на медикаменти - лекарства и хранителни   добавки.   Най-важното  е   да   се   осъзнае   уелнес   идеологията   - правилното управление на отделните елементи в ежедневието,  за да се постигне състояние на физически и душевен баланс. Но слабата страна на уелнеса е, че тези, които искат да се грижат за здравето си, се грижат, а онези, които задължително трябва да  го правят, се отказват. Уелнесът не работи като здравна  стратегия за всички, защото се проповядва само на убедените.
През май 2014 г. Gallup публикува проучване на Rand Corporation за уелнес програми, предлагани в САЩ на работното място.Повече от осемдесет и пет процента от американските  програми, в които работят повече  от хиляда души, предлагат уелнес програми под някаква форма,  но само  60 % от персонала  са наясно, че програмата съществува. Но от тях само около 20 % се възползват от нея. Много  е  малък  броят  на  служителите, които правят препоръчаните  физически упражнения и то по собствена инициатива.
Неприятната истина за компаниите, които провеждат здравна  програма за своите служители е, че повечето от тях са имунизирани срещу призиви за повече физическа активност, дори когато им се поднася на тепсия.
Надеждата, че уелнесът ще има “заразен ефект“ сред служителите, които не правят лицеви опори и коремни преси по пътя си към здравето, не се оправдава.Повечето  служители се  противопоставят на  уелнеса  и  смятат,  че  е принудителен.
Възниква пропаст, между тези, които са във форма, и онези, които не са.
Двадесетте  процента,  които  практикуват уелнес,  се  отдръпват  от  останалите осемдесет процента понякога по екстремен начин. Във Великобритания и Америка набира  скорост движението  “измери  себе  си“, или “лайф-логинг“. Това са хора, които записват и количествено измерват всяка дейност и постижение в живота си. Тук не става въпрос просто за уелнес, а за максимална “оптимизация на себе си“.
Те щателно преброяват всяка калория, която консумират и изгарят. Регистрират количеството кофеин в тялото си, нивото на токсини в храната, нивата на стрес, колко работят, колко спят, качеството на въздуха, който дишат, дори и химическите съставки на урината. Целта на количествения индивид е да създаде от тялото си машина - “оптималният Аз“, функциониращ с максимална ефективност по всяко време.
Наред с лайф-логинго се нарежда движението, свързано с ноотропиците или умствените подобрители - хора, които вземат лекарства, за да подобрят когнитивните си способности и производителност. Те приемат медикаменти за да се концентрират и да бъдат максимално ефективни. Знае се,че студентите отдавна използват амфетамини, за да учат денонощно, но ноотропиците усъвършенстват това въздействие, като активират с подходящи медикаменти  отделни области на мозъка към различни задачи: подобряване на работната памет, на умствената производителност  и  концентрация,  увеличаване  на  физическата издръжливост, премахване на нуждата от сън и т.н.Ноотропиците се самоопределят като хора с върхови постижения в работата. Представете си как на долния етаж на един небостъргач, млад мъж прави бърза 3- минутна тренировка в най-съвременна фитнес зала, а после се втурва към покрива, където има множество екрани и започва да пише яростно на клавиатурата, докато стои на плоска платформа. Скоростта на писане е невероятна - не могат да му се видят пръстите. Точността му също е необикновена.Той пише около осем пъти по- бързо от нормалните хора. Това е да гледаш човешко същество на бързи обороти. Младият мъж прилага ноотропици и по-специално два от тях: ноопент, стимулант за паметта, разработен през 60-те години в Русия и фенилпирацетам, използван от космонавтите за стимулиране на издръжливостта. Младият мъж признава, че всяка сутрин приема по 10-20 добавки, като ги гълта с вода. Той ги е подредил в стъклени бурканчета и е щастлив, като наблюдава прекрасните им цветове.
Ноотропиците са резултат от идеите на румънския учен Корнелиу Джурджа. Младият човек, подобно  на  Джурджа, не  вижда  причина да  не  живее  до  150 години и употребява активно ноотропици, за да постигне целта си.
И така уелнес  индустрията се  включи в процеса  на  медикализацията  на модерния  живот на съвременния служител в офиса. Ноотропиците или когнитивните подобрители се приемат възторжено от работещите в Силициевата долина. Понастоящем оптимизираният индивид представлява важен инструмент за създаване на техночовека. Новите технологии са екстремната версия на онова, което всички правим сега. Използваме технологии като фитнес гривни и тракери на активността, невероятно голямото разнообразие  от медикаменти на пазара, за да проследяваме и подобряваме ефективността на тялото си.
Във всички уелнес програми на големите корпорации съществено място е отделено  на приема на медикаменти  - лекарства и хранителни добавки, с които може да се постигне един по-добър живот, в който е налице хармоничното съществуване на дух и тяло.Употребата на лекарства е отговорно и трябва да се извършва под лекарски контрол.
Бизнесът на фармацевтичната промишленост просперира благодарение на увеличаващата  се  сива  зона.  Това  е  мястото  между  слънчевите  хълмове  на здравите и дълбоката долина на болните. Разширяването на сивата зона се дължи на факта, че лекарствената индустрия максимизира потенциала на заболяванията и на практика днес имаме повече болести, отколкото преди петдесет години. Понастоящем на  всички мъгляви  тревоги  и неврози  на  съвременния  живот се поставят етикети на медицински синдроми.  Болест може-  да  причини работата, приятелите, децата,  храненето, пазаруването, домашните любимци, затворените пространства, слънчевата светлина, тъмнината, всяка възможна  фобия от тревни площи, та дори и клоуни по детски партита. Тези заболя вания може да се проявят като изпотяване,  сърцебиене,  панически страх, замайване,  гадене,  главоболие, дори спазми на краката. Всичко това може да бъде предифинирано като “болест“. Видно е, че съвременният живот ни разболява, а лекарствената индустрия може да ни предпише лекарство, за да ни излекува.Исторически погледнато съвременните общества приемат най-много медикаменти и при сегашните тенденции е напълно възможно  до  2050 г.  всеки възрастен  да  приема  рецептурни лекарства.  Да не вземаш лекарства ще изглежда безотговорно. И така неусетно се осъществи медикализацията на съвременния живот.Няма  уелнес  програма,  която  да   изключва  употребата  на  хранителни добавки. Тези фармацевтични продукти съдържат концентрирани хранителни вещества - витамини, минерали,  аминокиселини,  полиненаситени мастни киселини, млечнокисели  бактерии, ензими,  пчелни продукти, растителни екстракти, изсушени билки на прах и др., предназначени да обогатяват храната. За разлика  от добавките  в храните, хранителните добавки  могат да  се приемат  от консуматорите самостоятелно, тъй като обикновено под различни форми са извън хранителните продукти.
Много хора не вярват в приема на хранителни добавки, а лекарите дори го отричат, наричайки  го  “загуба  на  пари  и  време“.  Всъщност,  когато  се  приема правилно всяка хранителна добавка  може  да  направи много за вашето здраве, например един обикновен мултивитамин.
При днешния  начин  на  хранене  хората постоянно изпитват недостиг  на някакви хранителни вещества. Това е резултат от консумацията на некачествени и изкуствено създадени  хранителни продукти, които са поставени в лъскави и атрактивни опаковки, но са пълни със сол, захар и консерванти, а са бедни  на хранителни вещества. За съжаление, дори и “истинските” храни много често не са с онова качество, което се очаква, защото съвременният начин на производство на храните автоматично сваля тяхното качество.
Тук можем да споменем яйцата, които могат да бъдат драстично различни в зависимост дали са яйца на свободно отгледани кокошки или резултат от масово производство. Това прави приемът на витамини, минерали и аминокиселини под формата на хранителни добавки  много важни и ценни за доброто  физическо и емоционално  състояние на човека. В края на краищата, човешкото тяло винаги е имало,  има и ще има едни  и същи нужди от хранителни вещества, дори  и ако калорийните потребности са различни според начина на живот, пол и възраст.
Казвайки всичко това, може да се направи грешен извод, че хранителните добавки  заместват храната, но това не е така. Всъщност целта на хранителните добавки е просто да запълнят празнините, които оставят след себе си непълноценните хранителни продукти, които консумираме. Всеки човек е длъжен да  осигури  на  собственото  си  тяло  необходимите  му  храни  под  формата  на плодове,  зеленчуци,  риба,  месо,  зърнени  и  млечни  продукти, а  хранителните добавки  имат  за  цел  да  ни  набавят  онова,  което  ние  самите  не  можем  чрез храната.
Все още битува погрешното мнение, че винаги е добре да приемем повече хранителни добавки,  отколкото да  изпаднем  в  ситуация, в  която нещо  не  ни достига. Това обаче е голяма заблуда.  Докато недостигът на някакви витамини, минерали или други хранителни вещества може да се компенсира чрез храната, то прекаляването може да бъде доста неприятно.
Излишните количества на по-безобидните хранителни добавки ще се изхвърлят от организма, а по-силните продукти могат да предизвикат неразположения и дискомфорт, като например гадене, световъртеж и други подобни, каквито са случаите с някои видове  протеини когато се прекали с тях. Много е важно да се знае, че най-полезното за здравето количество е онова, което производителите  са описали на  опаковката, или което ви е  препоръчал  вашия личен лекар. Количествата посочени на етикетите не са написани случайно, а са установени с точност на базата на научни изследвания.  Разнообразието  от хранителни добавки  е наистина огромно, но най- разпространени  и значими са витамините и аминокиселините.Те са включени в предлаганите уелнес програми за оздравяване  и релаксиране, разработени от дружеството “Орфей Клуб Уелнес“ АД към  КТИ  “Съединение“  Пловдив. Дружеството реализира  маркетинг  на  уелнес продукти и услуги и тяхната продажба с помощта на дистрибуционен мултиканал при приоритетното развитие на електронната търговия.
Днес е задължително  да се приемат достатъчно витамини, защото това е основата на здравия организъм. За целта трябва да се консумират здравословни хранителни продукти, които се предполага, че имат необходимото  витаминозно съдържание.  За съжаление  това не винаги е така.Ще посочим кои витамини са особено важни. Витамин Сее първостепенно значение за здравето. За съжаление, много често се оказва, че в ежедневието не се приемат достатъчно пресни плодове и  зеленчуци  и  това  налага  да  се  мисли  за  неговия  прием  от  друг  източник, например под формата на хранителна добавка. Витамин  D също е много важен, но на   него   трябва   да   се   обърне   внимание   предимно   през   зимните   месеци. Обикновено тялото си синтезира само витамин D, но за това му е нужна слънчева светлина, която няма от къде да получим през мрачните зимни месеци.Особено важни за здравето са и витамини от група В.
Необходимо е да се приемат чрез храната в достатъчни количества незаменимите  аминокиселини аргинин, треонин, триптофан, фенилаланин, метионин, лизин, левцин, валин и изолевцин. В случай, че се спортува активно и не могат да се доставят с храната, тези аминокиселини трябва да се приемат като хранителна добавка към редовното хранене. Може да се проведе  консултация с личния лекар за допълнителни препоръки.
Трябва  да  се  обърне   сериозно   внимание   и  на  незаменимите   мастни киселини омега 3, 6 и разбира се 9. Всички необходими мастни киселини и аминокиселини се съдържат в яйцата. Затова при липса на противопоказания те трябва да се консумират редовно, като най-добре е да се избират яйца от свободно гледани кокошки.
Важни са знанията за хранителните добавки, защото те са ключ към доброто здраве. Необходимо е да се вземе предварително мнението на специалистите и да не се пренебрегва разрешената  доза, защото всичко е полезно тогава, когато се прави с мярка.
Видно е, че съвременният живот е обхванат от процеса на медикализация  - усилена употреба на разнообразни  медикаменти.  Наред с положителните страни на този процес, които вече изложихме, са налице и отрицателни въздействия върху обществото. Особено  опасно  се  оказа  “партньорството“ между  специалисти от фармацевтичните компании и университетите.Като с магическа пръчка се появиха множество синдроми, никому неизвестни по-рано, които се популяризират и дефиницията   им   се   разширява,   за   да   обхване   огромни   нови   области   от ежедневието, засягащи милиони хора. Налице е липсата на мерки срещу непроверени  лекарства,  които трябва  да  се  блокират,  както и  продажбата  на неефективни, дори потенциално вредни лекарства.Това доведе  съответно до огромни печалби за фармацевтичните компании, а те осигуриха по-добро финансиране на университетите.
Трябва  да  отбележим,  че  уелнес  индустрията е  слабо  засегната  от тези проблеми.Уелнесът  представлява  цялостна  философия  и  правила  за  един  по- добър живот. Той е онзи начин на живот, който спомага за доброто състояние на човешкия дух и тяло и не  трябва да  се  комерсиализира.  Предлаганите  уелнес програми на дружеството “Орфей Клуб Уелнес“ АД са предварително консултирани със специалисти, след това са проверени в практиката и се реализират в сравнително дълъг период - около 15 години.
Медикализацията на обществото е налице, но уелнес индустрията идва на помощ със своите научно обосновани и добре проучени програми за здравословен живот.

Многобройните  факти, цитати и научни обяснения,  цитирани  по-горе,  са добра основа за създаване на „Уелнес – офиса“.
Ние  вярваме,  че  бъдещето  дойде  по-рано  и  имаме  достатъчно  научна
подкрепа и примери на т.н „Гугъл-плейс“, като пример на влиянието на уелнеса в работната обстановка в модерния офис. Офисите на Гугъл, Фейсбук и „еднорозите“ от Силициевата долина са добър пример и важен челен опит за човешкото отношение и висока ефективност на офисната дейност. Личното участие в уелнес преживяването преодолява стреса, депресията и негативните емоции, натрупани в„модерния човек“.
Уелнес офисът осигурява бюфет за чай, кафе и безалкохолни напитки, безплатно. Има обурудван офис за закуски и атмосфера за обяди.
Медикализацията на Уелнес офиса се осигурява от „Биозона“ и голям набор от  хранителни  добавки  и  продукти, които  се  продават  без  рецепти.  Те  имат научната подкрепа на редица медицински центрове и Университетът по хранене в Пловдив. Нашите специалисти са  направили  проучвания и  имат  голям  опит в продажбите   и  отзивите  на  продуктите  за   уелнес.  Техните  предложения   са одобрени от медицински специалисти и включват следните основни категории:
                  Пробиотици –  поддържат  здравословния  киселинно-основен баланс,  необходим  за  нормалното  функциониране на храносмилателните ензими, предотвратяват разтежа на болестотворни бактерии и влияят върху перисталтиката и имунната система.
                  Пребиотици –  пребиотичния  комплекс  подпомага  и  засилва действието на пробиотиците. Пребиотиците осигуряват среда – подходящо pH и хранителни вещества, благоприятна за по-добро развитие на полезните пробиотични бактерии.
                  Мултивитамини –  специално  създадена   формула,  за  да  се абсорбира  директно  в  кръвта, заобикаляйки  храносмилателната  система,
осигурявайки  по-бърза  абсорбация  на  хранителни  вещества  сравнено  с таблетките и капсулите.
                  Природни  успокояващи хранителни  добавки  –  магнезиевият дефицит – изолиран или комбиниран, може да доведе до нервност, разстройство на съня, сърцебиене,  мускулни крампи и др. Прилагането на
магнезий може да помогне за лечението на подобни симптоми.
                  Природни ензими – приемът на ензими подпомага нормалното разграждане и усвояване на хранителните вещества, като например: Линекс Форте, Пробиен, MultiVit, Магне B6, Ензи-Мил и др.
 
 
Пловдив, август, 2018

Авторски колектив: П. Нейчев, Р. Бонева, Р. Чорбова
Източници: Уелнес за всеки - П.Нейчев, П. Граматиков
                   bing images

Публикация от 14 ноември 2018