Река Девня, във Варненско, извира от седем изворни групи, в които бликат около 30 карстови извора. Те са най-големите такива в България. Изворът Дипсиза е най-многоводен и образува внушително езеро. Преди години цялата му периферна част е била обрасла с растителност. По дъното на езерото сякаш има широки бездънни гърла, от които блика кристално бистра вода, която на повърхността излиза като мехурчета. Те изхвърлят пясък, който стига до повърхността на езерото. Поради тази причина езерото още се нарича Бездънно.
Местните жители разказват за беден силистренски ратай, който работел при богат турски бей. Дълги години той пасял огромно стадо овце. Беят бил ограбен. Момъкът за единайсет години слугуване успял да събере единадесет турски жълтици. Имало обичай всеки овчар да има гега. Един ден, докато пасял стадото овце той отсякъл дрянов кривак. Направил си гега и с помощта на ножа си я украсил. Гегата му станала и спестовна касичка. На долния й край издълбал кухина, в която наредил жълтиците и я затворил в дървено капаче. Един ден, докато пасял овцете край река Дунав, решил да легне и да поспи. Сложил гегата под главата си и полегнал край стръмния бряг на реката. Събудил се от силен кучешки лай. Ратаят скочил, но изпуснал гегата си във водите на река Дунав. Тъй като не можел да плува се отчаял. Проследил с поглед гегата си, докато потъвала в мътните води на Дунав. Момакът бил съсипан от мъка. Тръгнал да дири щастие на юг. След няколко дни път стигнал до Девненските извори. Местните жители му се видяли добрии земята по-хубава и решил да остане. Намерил си работа при заможен селянин и му станал ратай. Един ден господарят му го изпратил с каруци жито при една голяма воденица до Бездънния извор. Когато влязъл във воденицата се изненадал, защото видял дряновата си тояга сложена върху гредите. Веднага познал гегата – спестовна касичка. Отишъл до нея, отворил капачето и изкарал единайсетте си жълтици. Мелничарят останал смаян.
Тази легенда се предава от поколение на поколение и местните жители вярват, че Девненските извори черпят водите си от река Дунав.

Публикация от 05 май 2015