На 12 км южно от Созопол започва резерват „Ропотамо”. Река Ропотамо, която е с обща дължина 50 км, се образува от рекичките Росенска и Церовска, извиращи от Странджа планина. Защитената местност е осеяна с водни лилии, красива лонгозна гора, скалисти брегове, пясъчни дюни и заблатени територии. Ясени, явори и високи брястове са само част от флората на Резерват Ропотамо. 56 вида от растенията, които се срещат там, са включени в Червената книга на България, като 5 български и 11 балкански ендемити. Блатата и разливите са обрасли с папур, перуника и бяла водна лилия, която се намира в резерват “Вельов вир”. Срещат се също около 500 вида висши цветни растения, около 25 дървесни и 30 храстови ( върба, липа, леска, дрян и др.) и над 10 лианови растения (скрипка, повед, дива лоза, хмел и др.), които най-често се срещат по горното течение на реката. Дърветата така са вплели и надвесили клони над реката, че създават илюзията за екваториална гора. Това усещане се подсилва и от пълзящите във водите диви лози и бръшлян. В горното си течение реката е  сладководна, разлива се нашироко и се образуват сочни ливади и непроходими мочурища, обрасли с блатна тръстика и водни лилии. Колкото повече се приближава до морето, реката става солена, а бреговете са обвити в гъста зеленина. Така се очертава най-красивата част на реката - лиманът, заобиколен от гори, зелени хълмове и пясъчни дюни. Резервата е богат на фауна. На територията му са установени 226 вида птици (бекаси, чинки, дроздове, гривести и речни рибарки, диви гъски, лебеди, чапли и др.), от които 8 глобално застрашени и 70 включени в Червената книга на България. Резервата е единственото находище в Европа на черновратата стрелушка и полубеловратата мухоловка. В реката необезпокоявано плуват кефал, шаран, мряна, попчета и други видове риба. Парка е обитаван от 50 вида бозайници: благороден елен и елен-лопатар, сърни, муфлони, лисици, чакали, видри и колонии от прилепи в скалните пещери. По сухите скалисти места и пясъчни дюни се срещат много влечуги: шипобедрената и шипоопашатата костенурка, леопардов, ивичест и вдлъбнаточел смок, смок-мишкар и различни гущери, а по влажните и мочурливи места – водните костенурки, дъждовника, сивата и жълтогушата водна змия, тритони и няколко вида жаби, наблюдаващи се по течението и срещу течението на реката.
В Резерват Ропотамо има забележителни скални образувания - Лъвската глава, Веселата скала, фиорди и морски пещери. Той включва в себе си няколко по-малки резервата:

Резерват „Водни лилии” е на площ от 14 ха и обхваща част от старото корито на реката. Той е един от четирите резервата, разположени в границите на народния парк "Ропотамо". Известен е с голямо находище на водни лилии и блатно кокиче, растящи сред гора с лонгозен характер. Независимо, че резервата е част от народния парк, резервата остава под режима, определен за всички резервати и достъпът до него е ограничен. Пътят за блатото „Вельов вир” минава под сенчест тунел от дървета и увивни растения. Влиза се по специално направен дървен мост. По водите му стотици нежнобели и жълти цветове на водни лилии върху големи яркозелени листа предлагат незабравима гледка. Те са главна притегателна сила по южното крайбрежие за наши и чуждестранни туристи и любители на природата.

В Резерват "Змийския остров" са защитени няколко вида кактуси. Там има изобилие от птици и змии. 

 Резерват "Аркутино" е блато - лагуна, чиято растителност е от тръстика, папур и бяла водна лилия.

Резерват "Морски пелин" е прочут с богатото си находище на морски пелин, който се използва във фармацевтичната промишленост. Общата площ на Резерват „Морски пелин” днес е 1001 ха. Тук могат да се видят високи широколистни дървета с ниска храстова растителност, лиановидни растения, различни животински видове и птици. 

Основна задача на резерват "Ропотамо" е опазването на бялата водна лилия, редица видове растения, птици и др.Цялата тази красота може да бъде разгледана благодарение на лодките, които чакат всеки любопитен турист, който иска да се наслади на това великолепие. Разходката трае един час.

Публикация от 08 октомври 2014