Резерватът "Силкосия" се намира между селата Българи и Кости. Теренът на резервата обхваща части от землищата на двете села и част от водосборния басейн на река Велека. Силкосия е разположен между 100 и 250 м надморска височина и така се нарежда в класацията на един от най-ниските резервати в България. Теренът на резервата е изключително разнообразен. В по-ниските му части преобладават блата, в които има растителност, която е характерна само за Централна Европа. 
Макар и с малка територия, резерват "Силкосия" е богат на растителни видове. Установени са 260 вида висши растения, 14 вида дървесни, храстовидните видове са 17, а многоцветните тревисти растения са 143 вида. Едногодишните и двугодишните видове са 70 на брой. В резервата могат да се видят 16 реликтни (от минали епохи) и 3 вида ендемични (които се срещат само в този район) растения. На територията на резервата има растителни видове, характерни за различните географски ширини.
На територията на "Силкосия" се наблюдава явлението растителна инверсия. При нормални условия буковите дървета заемат по-студените терени на по-голяма надморска височина, а дъбовите се намират в ниските части., а тук е обратното. Буковите гори са разположени в ниските части и в долините, а дъбовите - в по-високите части. 
В резервата се намира единственото находище в Европа на дива мушмула. Във влажните части се срещат странджанска зеленика, кавказка боровинка, лавровишна, обикновен тис и др. Поляните на резервата са обсипани с кавказка иглика и пролетна циклама. Те цъфтят през февруари и март.

[/userfiles/files/zelenika%281%29.jpg]Странджанска зеленика

Фауната в резерват "Силкосия" е изключително разнообразна. От бозайниците се срещат дива котка, белка, вълк, златка, дива свиня и др.
Земноводните обитатели са дървесница, гръцка дългокрака жаба и зелена крастава жаба.

[/userfiles/files/6_b.jpg]Дървесница

Има голямо разнообразие на змии - смок мишкар, голям стрелец, пъстър и вдлъбнаточел смок.
Орнитофауната в района на резервата е богата. Тук гнездят южен славей, авлига, малко черноглаво коприварче, голямо белогушо коприварче, сойка, кос и обикновена чинка. Срещат се и различни видове грабливи птици и кълвачи.

[/userfiles/files/soernattergal0233_1185477198_1185489009.jpg]Южен славей


[/userfiles/files/IMG_6725_.jpg]Голямо белогушо коприварче

Публикация от 14 април 2015