На 26 юни 2020 г. беше проведена финална онлайн пресконференция, на която организаторите отчетоха какво е постигнато при осъществяване на дейностите по проект  „Подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”.
                В продължение на 15 месеца бяха насочени усилията по изпълнението на 9 основни дейности, чрез които се постигнаха специфичните цели на проекта, насочени към  открито и отговорно управление с участието на гражданите и бизнеса,  ползватели на закона за кооперациите. Бяха извършени анализи на силните и слаби страни в процеса на гражданското участие при актуализиране на правната рамка на кооперативните структури.
                Целите бяха изпълнени чрез последователно извършване на дейностите, посочени по-долу:
1.Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България.
2. Събиране на данни и разработване на бази данни, които да подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси .
3. Разработване на анализ и методика, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България.
4. Изготвяне на препоръки, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България .
5. Създаване на интернет платформа за осъществяване на граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията.
6. Пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България .
7. Провеждане на обучения на членовете на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране”, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България.
8. Организиране на информационна кампания с цел повишаване на обществената осведоменост относно възможностите за гражданско участие в процесите на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България .
9. Провеждане на пресконференции и кръгла маса със заинтересованите страни по проекта.
                Проектът на сдружение БАККОМ показа възможностите за гражданско участие в процесите на вземане на решения,  действията  и политиките, провеждани от държавата в при подпомагане на кооперативните структури в България.
                Резултатите от всички дейности могат да бъдат намерени в WEB страницата на БАККОМ https://baccom.eu/ . Създадена е интернет платформа / http://gu.baccom.eu/ , в която ще може да се публикуват сигнали от гражданите за злоупотреби, борба с корупцията, предотвратяване на конфликт на интереси, прилагане на етични норми, с цел – открито и прозрачно управление и превенция от лоши практики при прилагане на правната рамка на кооперативните структури в България.
                Ето и част от основните мотиви, амбицирали изпълнителите на проекта.
Еволюция на идеите в развитието на основните кооперативни ценности;
Износването на мениджмънта забавя внедряването на иновациите и дигитализацията в системата;
Необходимо е обновяване на „организма“;
Генериране на нови идеи за подобряване на правната рамка е налице, но трябва да се внедрят възможно най- скоро;
Процесите на дигитализация са крайно необходими, за да преодолеем изоставането;
Време да сме амбициозни, достатъчно време загубихме;
Силна подкрепа на бизнес инфраструктури, които ще подпомогнат и увлекат нови и млади предприемачи, фермери и др.структури;
Иновативни моменти, които трябва да се внедрят в кооперативното законодателство;
Необходима е динамична стабилност в развитието на кооперациите;
Страхът от промените е налице;
Не се ли реформира закона за кооперациите, то той е със затихващи функции към определена група хора. 
                Към настоящия момент кооперативната законодателната рамка в България не позволява, а ограничава прилагането на иновативни възможности за освежаване на моделите на управление.
                Препоръките, изготвени и разгледани по време на кръглата маса, са изпратени до заинтересованите страни, те могат да послужат за започване на процеса за  подобряване на  закона за кооперациите.
 

Публикация от 30 юни 2020
Автор Виделина Гандева